Cửa hàng

Showing 1–20 of 80 results

Gia vị Tây Bắc

100g Hạt dổi rừng

250.000 

Gia vị Tây Bắc

1kg Hạt mắc khén

220.000 

Gia vị Tây Bắc

1kg Hạt mắc mật khô

200.000 

Thịt khô gác bếp

1kg Lạp xường gác bếp

600.000 

Thịt khô gác bếp

1kg Thịt bò khô gác bếp

820.000 

Thịt khô gác bếp

1kg Thịt lợn khô gác bếp

700.000 

Thịt khô gác bếp

1kg Thịt trâu khô gác bếp

800.000 

Gia vị Tây Bắc

200g Hạt dổi rừng

500.000 

Gia vị Tây Bắc

2kg Hạt mắc khén

440.000 

Gia vị Tây Bắc

2kg Hạt mắc mật khô

400.000 

Thịt khô gác bếp

2kg Lạp xường gác bếp

1.200.000 

Thịt khô gác bếp

2kg Thịt bò khô gác bếp

1.640.000 

Thịt khô gác bếp

2kg Thịt lợn khô gác bếp

1.400.000 

Thịt khô gác bếp

2kg Thịt trâu khô gác bếp

1.600.000 

Gia vị Tây Bắc

400g Hạt dổi rừng

1.000.000 

Gia vị Tây Bắc

500g Hạt mắc khén

110.000 

Gia vị Tây Bắc

500g Hạt mắc mật khô

100.000 

Thịt khô gác bếp

500g Lạp xường gác bếp

300.000 

Thịt khô gác bếp

500g Thịt bò khô gác bếp

410.000 

Thịt khô gác bếp

500g Thịt lợn khô gác bếp

350.000