le-hoi-hoa-binh

le hoi hoa binh - le-hoi-hoa-binh

(N?m trong khuôn kh? Ngày Van hoá,Th? thao và Du l?ch các dân t?c vùng Tây B?c l?n th? XI v?a du?c t? ch?c t?i Lai Châu, doàn Hoà Bình dã t? ch?c ph?c d?ng L? h?i ru?c B?t hang Kh? Dúng c?a dân t?c Mu?ng).Bà con dân t?c Mu?ng ? vùng Mu?ng Vang t?nh Hoà Bình hàng nam c? vào ngày m?ng 3 tháng Giêng âm l?ch l?i t? ch?c L? h?i ru?c B?t hang Kh? Dúng.(Hang Kh? Dúng là noi cu trú lý tu?ng c?a ngu?i Mu?ng Hoà Bình cách dây hàng v?n nam – mát m? , cao ráo và r?ng rãi – là di tích dã du?c x?p h?ng c?p qu?c gia).L? h?i ru?c B?t là quá trình giao thoa c?a van hoá Vi?t – Mu?ng t? tín ngu?ng th? t? tiên, c?u mong th?n linh phù h? d? trì cho m?t nam m?i mua thu?n gió hoà , mùa màng tuoi t?t , gia súc gia c?m sinh sôi, con ngu?i m?nh kho? , v?n s? nhu ý , cùng giúp d? l?n nhau gi? nguyên l? làng phép nu?c, th? hi?n ni?m khát khao v? m?t cu?c s?ng thanh bình sung túc c?a b?n Mu?ng, là ch? d?a tâm linh d? con ngu?i vuon t?i chân – thi?n – m? trong cu?c s?ng.L? h?i ru?c B?t hang Kh? Dúng dã tr? thành truy?n th?ng van hoá ngàn nam qua du?c ph?c d?ng d? tô th?m thêm nét d?p van hoá d?m dà b?n s?c c?a ngu?i Mu?ng Hoà Bình.Trong ?nh :”Xêng ti?n” là m?t lo?i nh?c c? gõ c?a ngu?i Mu?ng, nh?p di?u Xêng ti?n là m?t trong nh?ng ti?t t?u co b?n c?a âm nh?c dân gian dân t?c Mu?ng du?c các thi?u n? Mu?ng th? hi?n trong L? h?i ru?c B?t hang Kh? Dúng (Vu di?u Xêng ti?n) .?nh : Anh Tu?n – TTXVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *